Ποσό χρημάτων που λαμβάνουν οι οικογένειες για το νηπιαγωγείο

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με την παροχή χρηματικού ποσού για τη χρηματοδότηση νηπιαγωγείων και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρία

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4941/2022, 5013/2023 και 5063/2023 Θεσπίζονται προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών, τα οποία παρέχουν χρηματικό ποσό για την πρόσβαση βρεφών και μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας και για την πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, που παρέχονται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς εκτός σχολικού ωραρίου

Ν. 4941/2022Επίσημη Εφημερίδα Έκδοση Α 113/16.06.2022
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Εγγυητικού Ταμείου Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 104
Πρόσβαση παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και μικρών παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

1. Θεσπίζεται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών για την πρόσβαση βρεφών και μικρών παιδιών σε υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών για την πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. υπό εφαρμογή σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και δραστηριότητες, εκτός σχολικού ωραρίου.

2. Τα προγράμματα αφορούν:

α) Πρόσβαση σε βρέφη και μικρά παιδιά σε παιδικούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς ή παιδικούς σταθμούς όπως ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,

β) Πρόσβαση για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας οκτώ (8) μηνών έως την ηλικία υποχρεωτικής εισαγωγής στο σχολείο και για παιδιά με αναπηρία ηλικίας 2,5 έως 6,5 ετών στην παροχή φροντίδας μέσω ολοκληρωμένων παιδικών σταθμών,

γ) Πρόσβαση για παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών και για παιδιά με ήπια κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία για την απασχόλησή τους σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και

δ) Πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με κινητικές, νοητικές, αναπτυξιακές ή αισθητηριακές αναπηρίες κάθε είδους για την εγγραφή τους στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμε.Α.).

3. Το προγράμματα οικονομικής στήριξης οικογενειών από την παράγραφο 1 Μορφή εξασφάλισης της επενδυτικής αξίας μέσω κουπονιών υπέρ των δικαιούχων.

4. Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι νήπια, μικρά παιδιά, παιδιά, έφηβοι και άτομα με αναπηρία που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες.

5. Πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης παρέχεται από δημοτικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στα προγράμματα και να λειτουργούν νόμιμα και είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το ισχύον εθνικό θεσμικό πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για την Πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων του ν. 4837/2021 (Α 178), καθώς και στο πλαίσιο εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου «Κυψέλη» του Ν. 4837/2021, εφόσον έχει πλήρως υλοποιείται σε όλα τα δημοτικά σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, Νήπια, νηπιαγωγεία και νηπιαγωγεία μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής.

6. Ως φορέας υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των προγραμμάτων ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι κατηγορίες δικαιούχων βρεφών, μικρών παιδιών, παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι καθορίζονται κριτήρια επιλογής κ.λπ. Καθορίζεται η κατάταξη των δικαιούχων, ιδίως η ειδική τους ανάγκη προστασίας και το οικογενειακό τους εισόδημα. Το ίδιο ψήφισμα κοινοποιεί επίσης το ποσό της αξίας συμμετοχής, τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για τη συμμετοχή, την εφαρμογή, τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων, κάθε απαραίτητη διαλειτουργικότητα και διεπαφές καθώς και ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης και επεξεργασίας των αποθηκευμένων δεδομένων συστήματα όπως αυτά της Ανεξάρτητης Αρχής καθορίζονται από τη Διοίκηση Δημοσίων Οικονομικών (ΑΑΔΕ), τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ή τον Οργανισμό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ομοίως, οι προϋποθέσεις, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι υποχρεώσεις, οι λόγοι αποκλεισμού και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους φορείς/δομές που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης τους. καθορίζονται υποχρεώσεις Συνέπειες μη συμμόρφωσης με τους Όρους Συμμετοχής, το χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης των Αξιών Συμμετοχής στα Προγράμματα και κάθε άλλο απαραίτητο, ειδικότερο ή αναλυτικό θέμα που σχετίζεται με την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

8. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. απευθύνει ετησίως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία, βάσει των διατάξεων της κοινής απόφασης της παραγράφου 7, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Καθορίζονται οι δομές και οι δικαιούχοι των προγραμμάτων, οι φορείς και η διαδικασία Καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης των διοικητικών προσφυγών καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στα προγράμματα.

«9. Οι δαπάνες χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτονται από κονδύλια των περιφερειακών προγραμμάτων της Σύμβασης Εταιρικής Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, από τα τομεακά αναπτυξιακά προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ανωτέρω υπουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν των προαναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης και στο πλαίσιο των διαθέσιμων ετήσιων δανείων, χρηματοδοτεί το σύνολο των υπηρεσιών του προγράμματος των α) και β) περίπου της παραγράφου 2, συνολικά μέχρι τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ.
Οι αντίστοιχες δαπάνες στο δεύτερο εδάφιο επιτρέπονται από το νόμο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την ανάληψη υποχρεώσεων από την έναρξη του προγράμματος.
Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία θα μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με το διοικητικό της κόστος, εφάπαξ μηδενικού ποσού. μονάδες πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του σχετικού προγράμματος».

Ν. 5013/2023Επίσημη Εφημερίδα Έκδοση Α 19 Δεκεμβρίου 2023
Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις

Άρθρο 42
Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας και πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση στο άρθρο 104 παράγραφος 9 του ν. 4941/2022

Σύμφωνα με το άρθρο 104, παράγραφος 9, παρ. 1 του ν. 4941/2022 (Α΄ 113) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και μικρών παιδιών, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, νέοι και άτομα με αναπηρία σε δημιουργική τοποθέτηση εργασίας, Προστίθενται νέες παράγραφοι 2 και 3 και η παράγραφος 9 έχει ως εξής:

«9. Τα έξοδα χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτονται από κονδύλια των περιφερειακών προγραμμάτων της Εταιρικής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Σύμβασης 20212027, από τα τομεακά αναπτυξιακά προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των προαναφερθέντων υπουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό των υπουργείων εργασιακών και κοινωνικών και εσωτερικών υποθέσεων. Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί, εντός των διαθέσιμων ετήσιων πιστώσεων, να καλύπτει όλα τα οφέλη του προγράμματος σύμφωνα με τις παραγράφους α) και β) της παραγράφου 2, που προκύπτουν λόγω της εξάντλησης των κονδυλίων που τους διατίθενται δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις για την ανάληψη υποχρεώσεων, οι αντίστοιχες δαπάνες ισχύουν νομικά από την έναρξη του προγράμματος. Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία θα μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με το διοικητικό της κόστος, εφάπαξ μηδενικού ποσού. μονάδες πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του σχετικού προγράμματος».

Ν. 5063/2023Επίσημη Εφημερίδα Τεύχος Α 184/03.11.2023
Εθνικό δίκτυο μονάδων εντατικής θεραπείας για τη θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικό και άλλα επείγοντα περιστατικά

Άρθρο 10
Χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και μικρών παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες φροντίδας και πρόσβαση παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης – Τροποποίηση στο άρθρο 104 παράγραφος 9 του ν. 4941/2022

Το άρθρο 104 παράγραφος 9 του ν. 4941/2022 (Α’ 113) για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και μικρών παιδιών, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας και πρόσβασης παιδιών, νέων και ατόμων με αναπηρία στη δημιουργική απασχόληση Έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές: α) Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, β) Στο τρίτο εδάφιο, γίνεται νομική τεχνική βελτίωση για εναρμόνιση με την προηγούμενη τροπολογία και η παράγραφος 9 έχει ως εξής:

«9. Οι δαπάνες χρηματοδότησης των προγραμμάτων καλύπτονται από κονδύλια των περιφερειακών προγραμμάτων της Σύμβασης Εταιρικής Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, από τα τομεακά αναπτυξιακά προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των ανωτέρω υπουργείων, καθώς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών.
Κατά την πρώτη περίοδο υλοποίησης του προγράμματος 2022-2023, ο τακτικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν των προαναφερόμενων πηγών χρηματοδότησης και στο πλαίσιο των διαθέσιμων ετήσιων δανείων, χρηματοδοτεί το σύνολο των υπηρεσιών του προγράμματος των α) και β) περίπου της παραγράφου 2, συνολικά μέχρι τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) ευρώ.
Οι αντίστοιχες δαπάνες στο δεύτερο εδάφιο επιτρέπονται από το νόμο, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για την ανάληψη υποχρεώσεων από την έναρξη του προγράμματος.
Στη δικαιούχο Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία θα μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση και υλοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων πιστώσεων που σχετίζονται με το διοικητικό της κόστος, εφάπαξ μηδενικού ποσού. μονάδες πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνολικού κόστους του σχετικού προγράμματος».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου αυτού του άρθρου (όχι κατά λέξη) μόνο με αναφορά στην πηγή προέλευσης με ενεργό σύνδεσμο (https://www.odigostoupoliti.eu).Source link

About admin

Check Also

Οι παρατηρήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών – Capital.gr

Οι παρατηρήσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών  Capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Recent Comments

Χωρίς σχόλια για εμφάνιση.